Nepieciešama palīdzība? Jautā mums! info@zcredit.lv

Kas tad īsti ir kredīts?

Vārds “kredīts” ir cēlies no latīņu valodas vārda “credare”, kas nozīmē “ticēt, uzticēties”. Kreditēšanas gadījumā kredītdevējs kredītņēmējam piešķir tiesības uz noteiktas naudas summas lietošanu, savukārt kredītņēmējs uzņemas saistības noteikto naudas summu noteiktā laika posmā atmaksāt. Kā kompensācija par lietošanas tiesību saņemšanu parasti tiek noteikti procenti, kas kopā ar kredīta pamata summu tiek maksāti procentu maksājumos.

Jāsaka, ka jēdziens “kredīts” nav viennozīmīgs – dažādos informācijas resursos ir sastopamas dažādas šī termina definīcijas.

Kredīts ir kreditora jeb kredītdevēja naudas vai aktīvu aizdevums debitoram jeb kredītņēmējam. Kredīts ir aizdevums, kuram ir noteikts atmaksas termiņš, kā arī tiek piemēroti procenti, kas kredītņēmējam līdz ar aizdevuma pamatsummu ir jāatmaksā kredītdevējam par pakalpojuma sniegšanu.

Kredīts tiek definēts ne vien kā naudas aizdevums, bet arī kā atlīdzības darījums, kurā kredītdevējs, pamatojoties uz kreditēšanas līgumu, nodot kredītņēmējam naudu vai kādas citas lietas, dodot tam tiesības rīkoties ar tām, kā arī pienākumu noteiktā termiņā un kārtībā atdot kredītņēmējam izsniegto aizdevumu vai kādu citu lietu.

Vienu vārdu sakot, kredīts ir brīvo naudas līdzekļu kustība, ko valsts vai privātā sektora kreditori piešķir debitoriem uz konkrētu termiņu par noteiktu atlīdzību, ko veido procentu maksājumi.

Ir vispārzināmi tādi kredītu veidi kā hipotekārais kredīts, kas tiek piešķirts nekustamā īpašuma iegādei, patēriņa kredīts, kas tiek piešķirts privātpersonām dažādu mērķu īstenošanai, studiju kredīts, kas tiek piešķirts studijām augstskolā, studējošā kredīts, kas tiek piešķirts studenta ikdienas vajadzībām, overdrafts, kas tiek izsniegts līdzekļu papildināšanai bankas kontā, investīciju kredīts, kas tiek izsniegts biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai, kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kas tiek izsniegts ražošanas uzsākšanai vai attīstīšanai, faktorings, kas tiek izsniegts uzņēmuma naudas plūsmas uzlabošanai, kā arī līzings, kas tiek izsniegts konkrētas preces iegādei.

Kredītus var iedalīt, balstoties uz dažnedažādiem faktoriem. Viens no veidiem, kā iespējams klasificēt kredītus, ir pēc nodrošinājuma. Pēc nodrošinājuma kredīti var būt nodrošināti, nenodrošināti, kā arī blanko kredīti. Kredītus var nodrošināt ar ķīlu vai ar galvojumu.

Kredītus var iedalīt arī atkarībā no to atmaksas termiņa. Kredīti var būt termiņa aizdevumi (īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa), kā arī pieprasījuma aizdevumi.

Arī atkarībā no procentu noteikumiem var mainīties kredīta veids, proti, var būt aizdevumi ar mainīgu jeb, citiem vārdiem sakot, svārstīgu procentu likmi, kā arī aizdevumi ar fiksētu procentu likmi.

Kreditēšanā iesaistītie aizdevēji un to iesaistīšanās veids arīdzan ietekmē kredīta veidu, padarot to par tiešo aizdevumu, sindicēto aizdevumu vai konsorciālo aizdevumu.

Jāsaka, ka arī kreditēšanas mērķis nosaka kredīta veidu. Pēc kreditēšanas mērķa aizdevums var būt komerckredīts, ražošanas kredīts, kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kredīts sezonas izdevumiem, kredīts investīcijām, patēriņa kredīts, kā arī aizdevums finanšu institūcijām, kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.

Tāpat noteicoša loma ir arī vienošanās veidam. Balstoties uz vienošanās veidu, var būt aizdevums uz vispārējiem nosacījumiem, overdrafts, kas ir atkarīgs no debeta atlikuma, kā arī kredītlīnija.

Ne vien vienošanās veidam, bet arī aizdošanas veidam ir liela nozīme. Kredīts, atkarībā no tā aizdošanas veida, var būt uz vispārējiem nosacījumiem, faktorings, fortfaitings, projektu finansēšana, līzings, vekseļu diskonts, cesijas kredīts, kā arī akreditīvi.

Author Info

Ilze Kļaviņa